วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทประจำปี 2565 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ผ่านการถ่ายทอดสด ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization” จาก องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

TSC ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony ซึ่งในปีนี้บริษัท ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ผ่านการถ่ายทอดสด ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) โดยได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2564 รวมทั้งรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองการต่ออายุระบบ ISO 9001 จาก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองการต่ออายุระบบ IATF16949 จาก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A)” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2563 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

วันที่ 19 มิถุนายน 2020 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award " จากบริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ผ่านการถ่ายทอดสด ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) โดยได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2563 รวมทั้งรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force ” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชั้น 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “KUBOTA GREEN PROCUREMENT 2019” จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จากลูกค้า Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยในปี 2019 บริษัทฯ ได้ผ่านรับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งแสดงถึง ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Risk Management Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืน ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร 2019 TCC QA IMPROVEMENT ACTIVITY จากลูกค้า TOYOTA DAIHATSU ENGINEERING & MANUFACTURING CO., LTD.

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2019 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบฯ จากผู้รับรองภายนอก ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการและรักษาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "The Platinum Supplier Award"จากลูกค้า Adient & Summit Corporation Ltd.

TSC ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับราบวัล "2018 Supplier Quality Excellent Award" จากลูกค้า General Motors (Thailand) Ltd.

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2562 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2018 TCC SAFETY  Activity”   จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2018 TCC QA Improvement Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล The Best of OVERALL Supplier’s Performance Awards ในกลุ่ม Truck Business (Bronze Award) จาก Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการควบคุมคุณภาพ, ราคา และการจัดส่งสินค้า ดีเด่นประจำปี 2553               

   วันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยคุณชูทอง พัฒนะเมลือง (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นเงิน 1,000,000 บาท ผ่านทางครอบครัวข่าว 3 ณ ตึกมาลีนนท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 จาก Isuzu Suppliers Group (ISG) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการควบคุมคุณภาพ, ราคา และการจัดส่งสินค้า ดีเด่นประจำปี 2553

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 2008 – 2010 Supplier Evaluation Score in Delivery Awards จาก Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการควบคุมการจัดส่งสินค้าดีเด่น ได้รับคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนนติดต่อกัน 3 ปี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณะนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จำนวน 41 คน ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเห็นกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการผลิตในกระบวนการผลิตจริง กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะนิสิตและคณาจารย์ที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

  จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านการจัดส่งสินค้าดีเด่น ได้รับคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนนติดต่อกัน 3 ปี

              เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Drive 55 Achievement Award 2011 จาก Thai Yamaha Motor Co., Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทำกิจกรรมการลดราคาทางด้าน VA/VE ได้ตามเป้าหมาย 5% 2 ปีติดต่อกัน  

            เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) ให้กับ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยคุณหทัย อู่ไทย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ และ คุณสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จัดการทั่วไปส่วนสำนักงาน เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy