2557

YearFileDownload
2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คำกล่าวบอกเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสารแนบ 1 : แบบฟอร์มการลงทะเบียน (นำส่งโดย TSD)

เอกสารแนบ 2 : รายงานการประชุม ปี 2556

เอกสารแนบ 3 : รายงานประจำปี 2556 (สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแตวันที่ 07/01/14)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดกรรมการครบวาระ

เอกสารแนบ 5 : นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 6 : ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 7 : ประวัติผู้สอบบัญชี

เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัท
 เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน) 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารแนบ 10 : รายละเอียดกรรมการอิสระ มอบฉันทะ

เอกสารแนบ 11 : คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน

เอกสารแนบ 12 : แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
Post Date : 26 ธันวาคม 2556

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้