2023

YearFileDownload
2566ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566 
 รายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำ ปี 2566
 คำกล่าวบอกเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566
 เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565
 เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)
 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 เอกสารแนบ 4 นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 เอกสารแนบ 5 ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
 เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 เอกสารแนบ 8 ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 

เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ (ขอให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)

 
 a. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 b. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 c. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 เอกสารแนบ 11 รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 เอกสารแนบ 13 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 Post Date :23 ธันวาคม 2565 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy